Protokollet som  PDF-fil

Grängsbo Bygdegårdsförening

Protokoll Föreningsstämman den 22 februari 2007

 

Sid. 1 av 4

 

 1. Britt öppnade Föreningsstämman.
 2. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande.
 3. Dagordningen fastställdes och godkändes
 4. a) Britt valdes till ordförande för mötet.
  b) Sammy valdes till sekreterare för mötet.
  c) Ingvar och Torbjörn valdes till justeringsmän och rösträknare för
      mötet.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
 6. Pelle klargjorde för det gångna årets räkenskaper.
 7. Revisionsberättelsen lästes av var och en och godkändes
 8. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
 9. Val av styrelse och suppleanter:                                                             Se sidan 2
  a)  Till ordförande kunde ingen väljas vid detta läge då valberedningen
  inte kunde presentera en kandidat. Tillfällig ordförande väljs fram till
  nästa styrelse möte som tillfällig ordförande väljs Götha Johansson fram
  till 14/3 2007                                                                                       
  b)  Till kassör omvaldes Mona Sigvardsson
  c)  Annika Leanders invaldes som ledamot i styrelsen likaså utser styrelsen
  Sammy Hansson som sekreterare för föreningen.
  d)  Suppleanter 1 år kvar samtliga.
 10. Val av:                                                                                                  Se sidan 2
  a)  Revisorer samtliga 1 år kvar.
  b)  Suppleanter Samtliga 1 år kvar.
 11. Val av valberedning: omvalda                                                                Se sidan 2
 12. Val av övriga funktionärer i föreningen:                                                  Se sidan 2
  a)  Syföreningskommitté Samtliga 1 år kvar.
  b)  Badplatskommitté Omvalda
  c)  Festkommitté                                                                                   Se sidan 2
 13. Besluta om:                                                                                           Se sidan 3
  a)  Lokalhyror i bygdegården för år 2008 skall vara detsamma som för 2007.
  b)  Medlemsavgifter för år 2008 höjs med 10kr vuxen och 5kr barn.
 14. Övriga frågor:
  a)  Ev ändringar i ansvarsområden                                                         Se sidan 4
  b) Det är dags för målning av bygdegårdens fastighet. Om vi alla hjälps
  åt så kommer det att gå fort och ju tidigare vi gör det desto bättre.
  Styrelsen kommer att ta upp frågan framöver.
 15. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet

 

_______________________________

Sammy Hansson sekr.

 

                                                            Justeringsmän

 

 

_________________________________                    ________________________________

               Ingvar Gustavsson                                                              Torbjörn Lund

 

 

Sid. 2 av 4

Funktionärer i Grängsbo Bygdegårdsförening

Från 2007-02-22

Styrelse

                     ?
                     Mona Sigvardsson

                     Ingemar Berggren

                     Håkan Gunnarsson

                     Pelle Sigvardsson

                     Annika Leanders

 

Suppleanter till styrelse

                     Lisbeth Berggren

                     Ann-Kristin Bengtsdotter

                    

Revisorer

                     Torbjörn Apelgren

                     Lennart Eriksson

 

Suppleanter till revisorer

                     Ingvar Hedlund

                     Stig Olsson

 

Valberedning

                     Bengt-Olof Leanders

                     Ingvar Hedlund

                     Ingvar Gustavsson

 

Syföreningskommitté

                     Ann-Kristin Bengtsdotter

                     Anita Denward

                     Lisbeth Berggren

 

Badplatskommitté

                     Lars-Ivan Edvardsson

                     Lars-Erik Holmström

                     Leif Eriksson

                     Johnny Olsson

 

Festkommitté

                     Elisabeth Gustavsson

                     Bengt-Olof Leanders

                     Ingvar Gustavsson

                     Göta Johansson

                     Sonia Björk

                     Torbjörn Lund

                     Marianne Lund

                     Stig Olsson

                     Annica Leanders

                     Lars-Erik Holmström

                     Kristina Eriksson

                     Kristian Leanders

 

Ordförande

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

Omvald 2007

Vald 2006

Vald 2004     

Vald 2004     

Vald 2007

 

 

Vald 2006     

Vald 2002

 

 

Vald 2004     

Vald 2004

 

 

Vald              

Vald 2004     

 

 

Omvald 2007

Omvald 2007

Omvald 2007

 

 

Vald 2002     

Vald 1997     

Vald 2007     

 

 

Omvald 2007

Omvald 2007

Omvald 2007

Vald 2004     

 

 

Vald 1996

Vald 1996

Vald 1997

Vald 1998

Vald 1999

Vald 2000

Vald 2000

Vald 2002

Vald 2002     

Vald 2004

Vald 2006

Vald 2006

 

 

 

Sid. 3 av 4

Hyror och avgifter för år 2008

 

Lokalhyror för icke kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen

Mellan salen

 

Serveringen

 

Hel dag/kväll

Hel dag/kväll

Tim hyra

Hel dag/kväll

 

1050:-

650:-
200:-/tim

250:-

 

Lokalhyror för kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen

Mellan salen

Serveringen

 

Hel dag/kväll

Hel dag/kväll

Hel dag/kväll

 

3000:-

1000:-

300:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (10 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen

Stora salen

Mellan salen

Serveringen

 

3000:-

2500:-

1200:-

1800:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (4-9 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen

 

300:-/gång

 

Lokalhyra vid speciella uthyrningar

 

Timkostnad vid sådan uthyrning får beslutas av styrelsen när sådant tillfälle uppstår

 

Anmärkning

Ø      Alla hyror inkluderar köket

Ø      Avbokning av lokal skall göras minst 2 veckor före uthyrningstillfället (enl. beslut 1995-09-04)

 

Storbildsprojektor

 

Storbildsprojektor uthyres med maskinist

 

250:-/tillfälle

 

Medlemsavgifter

 

Vuxna

Barn tom 15 år

 

60:-

15:-

 

Styrelsen föreslår att hyrorna skall vara desamma som för 2007 (se ovan)

 

 

 

 

Sid. 4 av 4

Uppdelning i ansvarsområden

 

Köket

 

 

K-skrubben

 

Källare och pannrum

 

Gardiner

 

Parkettgolv

 

Julpynt

 

Elektriskt

 

Orkester

 

Annons

 

Tillstånd

 

Bygdegårdens tält

 

Stora fester

 

 

Drickaförråd

 

Uthus

 

Städskrubb

 

Mindre reparationer

 

Större reparationer

 

Boulebanorna

 

Fönsterputsning

 

Snöskottning

 

 

Sandlådan

 

 

Storbildsprojektor

 

                                                       

 

Vaktmästaren skall avsyna köksregionen efter varje fest eller

annan uthyrning.

 

Festkommittén

 

Herrklubben

 

Syföreningen

 

Bengt-Olov Leanders och Anders Lund

 

Julgran – Ingvar Hedlund, övrigt – Leif och Elisabeth Eriksson

 

Torgny Björklund alt. Jour av Elektra

 

Britt Norman i uppdrag av styrelse och festkommitté

 

Festkommitté

 

Britt Norman

 

Bengt-Olov Leanders

 

Bord och Stolar bokas av Pelle Sigvardsson och Ingvar

Gustavsson

 

Festkommittén, Göran Fröstebro och Torbjörn Lund

 

Torbjörn Lund

 

Vaktmästaren

 

Kurt Larsson

 

Styrelsen

 

Bror Nyman och Sven-Erik Adolfsson

 

Syföreningen och Herrklubben

 

Leif Eriksson, Ingvar Hedlund, Ove Persson och Ingmar    Edvardsson

 

Vaktmästaren ser till att det finns sand i den, om inte beställer

de av Ingvar Gustavsson som ser till att köra dit det.

 

Bengt-Olof Leanders, Lars-Ivan Edvardsson, Johnny Olsson
och Sammy Hansson