Stadgar som pdf-fil

 

 

 

 

 

STADGAR

för

Ideell förening med årsavgifter

 

 

 

 

 

§ 1

NAMN

 

Föreningens namn är

 

Grängsbo Bygdegårdsförening

 

 

 

 

 

 


§ 2

ÄNDAMÅL

 

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att bibehålla och för framtiden driva en bygdegård med bl a samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.

 

 

§ 3

SÄTE

 

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Ovanåkers kommun, Gävleborgs län.

 

 

§ 4

INTRÄDE

 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

 

 

§ 5

AVGIFTER/INSATSER

 

Medlem betalar årsavgift som årligen fastställs av föreningsstämman.

 

Medlemmar kan även köpa en eller flera andelsbevis ā 25 kronor. Andelsbevisen får inte utan styrelsens medgivande överlåtas på annan person. Vid arv gäller bestämmelserna i allmän lag.

 

 

§ 6

UTTRÄDE

 

Medlem, som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

 

 

§ 7

UTESLUTNING

 

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.

 

 

§ 8

MEDLEMSFÖRTECKNING

 

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

 

 

§ 9

ORGAN

 

Föreningens organ är:

1.                  Föreningsstämma

2.                  Styrelse

3.                  Revisorer


§ 10

FÖRENINGSSTÄMMA

 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före 1 mars.

 

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

 

Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.

 

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

 

Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

 

 

§ 11

 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 

1.                       Val av ordförande för mötet

2.                       Val av sekreterare för mötet

3.                       Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

4.                       Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

5.                       Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

6.                       Revisorernas berättelse.

7.                       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

8.                       Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9.                       Redovisning av budget och verksamhetsplan.

10.                   Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

11.                   Val av ordförande i föreningen.

12.                   Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

13.                   Val av revisorer samt suppleanter.

14.                   Val av övriga funktionärer i föreningen

15.                   Val av valberedning.

16.                   Beslut om eventuella regler och årsavgift för innevarande år.

17.                   Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman.

18.                   Vid stämman väckta frågor.

 

 

§ 12

 

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

 

 

§ 13

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

 

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom skriftlig kallelse eller genom annonsering senast 14 dagar före stämma.

 

 

§ 14

STYRELSE

 

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av högst 5 ledamöter samt minst 2 suppleanter.

 

Ledamöter och suppleant utses växlingsvis för två år.

 


§ 15

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassör.

 

§ 16

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller annan styrelseledamot finner det lämpligt.

 

§ 17

 

Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas.

 

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

Vid styrelsesammanträden förs protokoll.

 

§ 18

 

Varje styrelseledamot är gemensamt med de övriga ansvarig för de beslut som fattas vid styrelsesammanträde, vid vilket han varit närvarande, om han ej till protokollet anmält reservation mot beslutet.

 

§ 19

 

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter samt förvalta föreningens egendom.

 

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

 

 

§ 20

FIRMATECKNING

 

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av ordförande och kassör var för sig.

 

 

§ 21

RÄKENSKAPER

 

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

 

§ 22

REVISORER

 

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

 

För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleanter för dessa utses för ett år.

 

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

 

 

 

 


§ 23

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

 

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

 

§ 24

UPPLÖSNING

 

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla andelsägarna eller annan lokal sammanslutning eller organisation enligt andelsägarnas beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

 

----------------------------

 

 

 

 

 

 

Ursprunget till ovanstående stadgar antogs när föreningen bildades vid ordinarie föreningsstämma 1973-06-20.

 

Stadgarna har därefter reviderats en gång och beslutats vid ordinarie föreningsstämma 2003-02-11 samt vid extra föreningsstämma

2003-06-28 i samband med föreningens 30-årsjubileum.