Grängsbo Bygdegårdsförening

 

Protokoll Årsmöte 020207

 

Närvarande: Göta Johansson, Ingvar Hedlund, Britt Norman, Lisbeth Berggren, Lars-Ivan Edvardsson, Bengt-Olov Leanders, Bo Turesson, Sonja Björk, Ingvar Gustavsson, Torbjörn Apelgren, Ann-Christine Bengtsdotter, Elisabeth Gustavsson, Christina Eriksson, Annica Eriksson, Lars-Erik Holmström, Göran Fröstebro, Mats Denward, Anita Denward, Yvonne Eriksson, Alf Eriksson

 

 1. Alf hälsade alla välkomna till årsmötet.

 

 1. Mötet ansåg att stämman var utlyst i behörig ordning

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. a) Alf Eriksson valdes till mötets ordförande
  b) Yvonne Eriksson valdes till mötets sekreterare
  c) Bo Turesson och Christina Eriksson valdes till justeringsmän.

 

 1. Alf bad alla att läsa verksamhets berättelsen. Den godkändes av mötets deltagare.

 

 1. Kassörens redovisning för 2001 lästes av alla och godkändes.

 

 1. Revisionsberättelsen lästes av Göran Fröstebro.

 

 1. Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

 1. a) Alf Eriksson valdes till ordförande ett år till.
  b) Kassör utses vid nästa styrelse möte.
  c) Britt Norman, Mats Denward och Annica Eriksson valdes in i styrelsen för två år.
      Yvonne Eriksson valdes in ett år till.
  d) Ann-Christine Bengtsdotter och Ingemar Berggren valdes till styrelse suppleanter i
      två år.

 

 1. a) Göran Fröstebro och Torbjörn Lund valdes till revisorer i två år till.
  b) Till revisorssuppleanter valdes Ingvar Hedlund och Sven-Erik Adolfsson i två år.

 

 1. Lisbet Berggren och Bengt-Olov Leanders fortsätter i valberedningen ett år till.

 

 1. a) Till syföreningskommittén valdes Anita Denward, Gunhild Eriksson och
      Ann-Christine Bengtsdotter
  b) Badplatskommittén bestående av Lars-Ivan Edvardsson, Leif Eriksson, Peter
      Turesson och Lars-Erik Holmström har ett år kvar på sitt uppdrag
  c) Annica Leanders och Stig Olsson valdes in i festkommittén.

 

 1. a) Styrelsens förslag till nya hyror 2003 godkändes (se sidan 3).
  b) Styrelsens förslag att medlemsavgifterna skall vara oförändrade godkändes.

 

 

 1. a) Ansvarsområdet städskrubben skall skötas helt av vaktmästaren.
  b) Övriga frågor:

 

                Grängsbo boken är på gång enligt Lars-Ivan. Pappret till boken hade kommit v 5

                och  tryckningen kommer förhoppningsvis att ske under februari månad.

 

                Det har inte tagits något beslut ännu om grisfesten. Troligtvis kommer det inte att

                bli någon grisfest i år ev. kanske det blir en pubafton med uppträdande istället.

 

                Öl försäljningen bör fortsätta att skötas av anlitade krögare pga. alla förordningar

                och regler. Det ger inte heller någon större vinst för GBF.

 

                Ann-Christine Bengtsdotter kom med ett förslag på en trubadur som heter Anders

                Med hembränt som kan kontaktas vid ett lämpligt tillfälle.

 

                Lars-Ivan hade en fråga om försäkringar på byggnaden. Det för kanske begäras in

                Offerter från olika bolag.

 

                Vaktmästaren skall sköta sandning av bygdegårdens ytor, de skall också sköta

                snöskottning av rampen och vägarna till uthusen. Städning efter bygdegårdens

                arrangemang skall ske så fort som möjligt efter. Det kan komma folk som skall se

                lokalerna och det är inte så trevligt att visa upp ostädade lokaler. Det har också

                förekommit att de som skottar med traktor har svårt att utföra arbetet pga. att en

                massa leksaker ligger på gårdsplanen.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Yvonne Eriksson

Sekr.

 

 

Justeras

 

 

__________________                                                                     ____________________

Bo Turesson                                                                                      Christina Eriksson

 

 


Hyror och avgifter för år 2003

                                                                                                    

                                                                                                                             

Lokalhyror för icke kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen                                    Hel dag/kväll                                               950:-

Lilla salen                                        Hel dag/kväll                                               600:-
                                                Tim hyra                                                      200:-/tim

Serveringen                                     Hel dag/kväll                                               200:-

 

Lokalhyror för kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen                                    Hel dag/kväll                                               3000:-

Lilla salen                                        Hel dag/kväll                                               1000:-

Serveringen                                     Hel dag/kväll                                               300:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (10 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen                                                                                                         3000:-

Stora lokalen                                                                                                        2500:-

Lilla lokalen                                                                                                         1200:-

Serveringen                                                                                                          800:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (4-9 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen                                                                                                         300:-/gång

 

Lokalhyra vid speciella uthyrningar

 

Timkostnad vid sådan uthyrning får beslutas av styrelsen när sådant tillfälle uppstår

 

Anmärkning

Ø            Alla hyror inkluderar köket

Ø            Avbokning av lokal skall göras minst 2 veckor före uthyrningstillfället (enl beslut
   1995-09-04)

 

Lägenhetshyran skall höjas med 300 kr/månaden from 030101.

 

Medlemsavgifter

 

Vuxna                                                                                           50:-

Barn tom 15 år                                                                             10:-

 

 


Uppdelning i ansvarsområden

 

Köket                                      Vaktmästaren skall avsyna köksregionen efter varje fest eller

                                                annan uthyrning.

 

K-skrubben                            Festkommittén

 

Källare och pannrum             Herrklubben

 

Gardiner                                 Syföreningen

 

Parkettgolv                             Bengt-Olov Leanders och Anders Lund

 

Julpynt                                    Julgran – Bo Thuresson, övrigt – Leif och Elisabeth Eriksson

 

Elektriskt                               Torgny Björklund alt. Jour av Elektra

 

Orkester                                 Alf Eriksson i uppdrag av styrelse och festkommitté

 

Annons                                    Festkommitté

 

Tillstånd                                  Christina Eriksson och Yvonne Eriksson

 

Bygdegårdens tält                  Bengt-Olov Leanders

 

Grisfest                                   Bord och Stolar bokas av Pelle Sigvardsson och Ingvar

                                                Gustavsson

 

Drickaförråd                          Festkommittén, Göran Fröstebro och Torbjörn Lund

 

Uthus                                      Göran Fröstebro och Torbjörn Lund

 

Städskrubb                             Vaktmästaren

 

Mindre reparationer              Kurt Larsson

 

Större reparationer                Styrelsen

 

Boulebanorna                         Bror Nyman och Sven-Erik Adolfsson

 

Fönsterputsning                     Syföreningen och Herrklubben

 

Snöskottning                          Stig Olsson, Göran Fröstebro, Leif Eriksson

Sandlådan                              
Vaktmästaren ser till att det finns sand i lådan och beställer

                                                av Ingvar Gustavsson när det behövs. Han ser till att köra dit

                                                sand då.

 

Tillbaka till början