Grängsbo Bygdegårdsförening

 

PROTOKOLL

 

Föreningsstämman 050217

 

Närvarande: Pelle o Mona Sigvardsson, Sonia Björk, Stig Olsson, Ingvar Hedlund, Alf Eriksson, Göran Fröstebro, Göta Johansson, Ingemar o Lisbeth Berggren, Lars-Erik Holmström, Anders Hallfors, Beng-Olof Leanders, Ingvar o Elisabeth Gustavsson, Britt Norman, Yvonne Eriksson

 

 1. Britt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

 1. Mötets deltagare var enade om att mötet utlysts i behörig ordning

 

 1. Dagordningen fastställdes.

 

 1. Till mötets ordförande valdes sittande Britt Norman, till mötets sekreterare valdes sittande Yvonne Eriksson. Ingvar Hedlund och Ingvar Gustavsson valdes till mötets justeringsmän.

 

 1. Verksamhetsberättelsen för 2004 lästes av envar och godkändes.

 

 1. Redovisningshandlingarna för det gångna räkenskapsåret lästes och inga kommentarer fanns till dessa.

 

 1. Revisionsberättelsen lästes och ingen hade något att tillägga.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

 1. a) Ordförande för 2005 valdes Britt Norman
  b) Mona Sigvardsson omvaldes som kassör de närmaste två åren.
  c) Yvonne Eriksson, Håkan Gunnarsson och Pelle Sigvardsson har ett år kvar.
  d) Suppleanterna Ingemar Berggren och Ann-Kristin Bengtsdotter har ett år kvar.

 

 1. a) Revisorerna Torbjörn Apelgren och Lennart Eriksson har ett år kvar.
  b) Revisorsuppleanterna Ingvar Hedlund och Stig Olsson har ett år kvar.

 

 1. Valberedningen Bengt-Olof Leanders, Ingvar Hedlund och Ingvar Gustavsson omvaldes på två år.

 

 1. a) Syföreningskommittén bestående av Ann-Kristin Bengtsdotter, Anita Denward och Gunhild Eriksson har ett år kvar.
  b) Badplatskommitténs funktionärer Lars-Ivan Edvardsson, Lars-Erik Holmström och Leif Eriksson omvaldes på två år, Johnny Olsson har ett år kvar.
  c) Inom festkommittén har ingen sagt upp sig så den kvarstår som tidigare.

 

 1. a) Styrelsen lade fram ett förslag till en höjning av lokalhyrorna för 2006. Förslaget godkändes av stämman.
  Lokalhyror för 2006 kommer därför att justeras enligt följande för privata ändamål:
  Hela lokalen +100 kr = 1050 kr,
  Mellansalen + 50 = 650 kr,
  Serveringen + 50 kr = 250 kr
  b) Medlemsavgifterna fortsätter att gälla som förut.

 

 1. a) Ändringar inom ansvars områdena kommer att göras endast på julgranstagning till advent. Bosse Turesson slutar och Ingvar Hedlund tar över.
  b) Övriga frågor:
  Information om det kommunala lån föreningen har hos Ovanåkers kommun. Lånet skulle förfallit den sista december 2004, men styrelsen skrev ett brev till kommunen om en begäran om förlängning av lånet som räntefritt men med amortering. Kommunen hade inte möjlighet att tillgodose våra önskemål utan de kom med förslaget att lånet skall fortskrida med deras ränta och med en möjlighet till avbetalning efter förmåga. Förslaget skall tas upp i fullmäktige i februari månad.

  Alf Eriksson undrar om inte oljeeldningen bör bytas ut mot ett billigare uppvärmningsalternativ när oljan är så dyr. Pelle informerade att han kontaktat en rörfirma i Voxna som skall titta på uppvärmningen i bygdegården och vilket alternativ som är tänkbart.

  Lisbeth Berggren tog upp över parkering vid handikapprampen. Det är ofta förparkerat vid rampen så att man inte kommer fram med en rullstol där. Det bör sättas upp en parkeringsförbud skylt.

  Loppisen som påannonserades med medlemsutskicket bör det göras en blänkare om i annonsen för pimpeltävlingen. Där bör det också stå att det finns möjlighet att skänka saker till bygdegården som vi själva kan sälja under helgen. Sofie Widarsson ansvarar för borduthyrning och hon vill veta hur många bord som finns att tillgå. Helgen 28-29 maj bokas för loppis. Ett mobilnr. till Sofie skall finnas med i annonsen.

 2. Britt tackade för allt arbete som utförts under året och mötet avslutades.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

______________________________

Yvonne Eriksson Sekr.

 

 

Justeringsmän:

 

 

 

________________________________                       _______________________________

Ingvar Gustavsson                                                         Ingvar Hedlund